Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres bok@hirondi.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.